dedicated-hosting

Dedicated hosting là gì?

15/08/2016 iNET 0

Dedicated Server (máy chủ dùng riêng): Dạng hosting này khách hàng sẽ thuê máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ. Sau khi cài đặt